Dernek tüzüğümüz

ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
(ANLED)
ANA TÜZÜĞÜ


Madde 1- Derneğin Adı: ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
Kısa Adı: ANLED

Derneğin Merkezi: Antalya İli olup, Derneğin Şubesi açılmayacaktır.


MADDE:2-DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYETLERİ

DERNEĞİN AMACI :

Antalya ili ve çevresinde eğitim ve öğretime devam eden eğitim birimlerinin her kademesinde anayasa ve yasalar çerçevesinde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı laik eğitim ve öğretimin Milli Eğitim Bakanlığının amaç ve hedefleri doğrultusunda insanların eğitim ve öğretimine, toplumun ahlaki altyapısının sağlıklı bir şekilde oluşumuna, kültürel zenginliğinin artmasına, zeka seviyesinin yükseltilmesine, teknik donanım, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına katkıda bulunmak derneğimizin esas amacıdır.
ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYETLERİ

1 - İhtiyaç sahibi, kendi başına okumaya imkân bulamayan ahlaklı, anlayışlı, çalışkan ve Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine destek olmak.
2-Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif çalışmalarını desteklemek ve katkı sağlamak.
3-Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine kaynak ve imkân sağlamak.
4-Türk eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel çalışmalarda bulunup destek sağlamak ve destek almak.
5-Toplumsal eğitim ve gelişime katkı sağlamak.
6-İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak.
7-Toplumun çağdaş, kültürel. Sosyal ve ahlaki gelişimine etkili katılımda bulunmak.
8-Yenilikçi değişimci her düzeyde eğitim-öğretimle ilgili gelişmeleri inceleyen araştıran ve uygulayan bireylerin yetişmesine katkı sağlamak,
9-Eğitim ve öğretimde istenilen kaliteyi yakalayabilmek çağdaş ileri modern dünya standartlarına çıkabilmek amacıyla çalışmalar yapmak, yapanlarla işbirliği yapmak ve destek olmak,
10- Milletimizin ümidi ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi vatan bayrak sevgisi ile memleketimize ve milletimize milli ve manevi değerlerine bağlı iyi yetişmiş birer insan olarak kazandırmak amacıyla bütün ihtiyaçlarını karşılamak,
11-Derneğin temel amaçları doğrultusunda konferans, seminer, kurs, sempozyum, tiyatro, yemekli ve yemeksiz toplantılar, kermes, konserler vb. gibi hem derneğin amaçlarına hizmet edecek, hem de gelir getirecek faaliyetlerde bulunmak
12-İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinleri alarak Bilgisayar Kullanımı, ,Bilgisayar Programcılığı, yabancı dil, minyatür, ebru, hat, resim, fotoğraf, el sanatları ve gravür çalışması konularında kurslar düzenlemek
13-Kişisel becerileri destekleyici proje, fotoğraf, resim, şiir, müzik  gibi her türlü bilgi ve beceri gerektiren konularda yarışmalar tertip etmek

14-Antalya ilinde eğitim ve öğretime devam eden eğitim birimlerinin yakacak, elektrik, su Kırtasiye, ısınma, haberleşme ve teknik donamın ihtiyaçlarına destek olmak ,

15-Eğitim ve Öğretime devam eden birimlerin ihtiyaçlara cevap vermemesi halinde diğer resmi kurum ve kuruluşları ile işbirliği içersinde ek binalar yaparak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmasında dernek imkanları ölçüsünde destek olmak,

16-Antalya İlinde  eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin yararlanabileceği Fen Bilgisi, yabancı dil, Bilgisayar ve Teknolojik laboratuarlar kurmak,

17-İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinleri alarak Antalya İlinde Orta Öğretim ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği kurslar açmak,

18- Antalya İlinde bulunan veya Antalya İline  bağı olan yardıma muhtaç fakir ve kimsesiz ailelerin İlköğretim, Lise veya Yüksek Okul seviyesinde eğitim gören çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla dernek imkanları doğrultusunda yönetim kurulunun tespit ettiği öğrencilere eğitim bursu vermek ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinleri almak suretiyle bu öğrencilerinin eğitimlerine destek sağlamak amacıyla Pansiyon, yurt, Etüt Merkezi ve Kütüphane kurarak öğrencilerin hizmetine sunmak
19-Gerekli kurum ve kuruluşlardan yasal izinleri almak şartı ile yurt içersinde tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yörelere eğitici gezi programları düzenlemek

20-Gerekli kurum ve kuruluşlardan yasal izinleri alarak resmi ve tüzel kuruluşlarla birlikte Antalya ilinde eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin kötü alışkanlıklara bulaşmamasını önlemek amacıyla Antalya ilindeki öğrencilere rehberlik hizmetleri sunmak

21- İkametgâhı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak ve kiralamak, Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,

22- Derneğin giderlerini karşılamak amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve İşletmek

23- 5253 Sayılı Dernekler kanunun 26.Maddesinde belirtilen tesisleri gerekli yerlerden yasal izinleri alarak açmak

24- Antalya ilinde devam etmekte olan eğitim hizmetlerini desteklemek amacıyla 2860 Sayılı Yardım Toplama kanununun ilgili hükümlerine göre gerekli izinleri almak şartıyla il veya ülke genelinde Yardım toplama kampanyaları düzenlemek,
25- 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 24 maddesine göre dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak

26-Derneğin amaç ve faaliyetlerine ulaşabilmesi için gerek görülmesi halinde ücretle eleman çalıştırarak ücretlerini ve sigorta primini karşılamak

27-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla derneğe bağlı yardımlaşma sandığı kurmak ,

28-Amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak ve bu bilgileri internet sitesi kurarak halka duyurmak,

29-Amacını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, alınan araç gereç ve diğer malzemelerin bakım onarımlarını yaptırmak

30-Aynı amaç doğrultusunda kurulacak olan federasyona kurucu üye olarak veya sonradan katılmak
31-Derneğin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde genel kuruldan yetki alarak derneğe araç almak
32-Dernek adına alınan aracın bakım onarım ve yakıt giderlerini karşılamak,
33-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
34-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
35-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri


Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir..

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4 -Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma


Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernek Organları
Madde 6 -Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
       2-Yönetim kurulu,
       3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7 -Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Olağan genel kurul, her yıl, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

(Değişiklik 05.02.2019 tarihli genel kurul)
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı Usulü


Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 - Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri hangi yöntemle yapılacağı belirlenir. Gizli oy açık tasnif ile yapılacaksa, Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 -Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
    2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Genel Kurulun uygun göreceği yerlerde dernek temsilciliğinin açılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin fesih edilmesi,
11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
12-Dernek adına sosyal tesis açılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir ,
13-Derneğe bağlı olarak yardımlaşma sandığı kurulması için karar alarak gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir.
14-Derneğin aynı amaç doğrultusunda kurulacak federasyona kurucu üye veya daha sonradan katılması için gerekli kararları alarak çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir
15-Dernek adına araç alınması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir
16-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 -Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca açık oylama ile seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile dernek temsilciliklerinin ve dernek adına sosyal tesis açılması, derneğe araç alınması konularında gerekli çalışmaları yapar.
5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
10-Genel Kuruldan almış olduğu yetki ile derneğe bağlı olarak yardımlaşma sandığı kurulması için gerekli çalışmaları yapar.
11-Genel kuruldan almış olduğu yetki ile derneğin aynı amaç doğrultusunda kurulacak federasyona kurucu üye veya daha sonradan katılması için gerekli çalışmaları yapar
12-Derneğin amaç ve faaliyetlerinde yer alan sosyal etkinlikleri yerine getirmek
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca açık oylamayla seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12 -Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Yıllık Üye aidatı olarak 10 YTL alınır. Üyelik aidatını artırmada  yönetim kurulunun teklifi ile Genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve yardımlaşma sandığından elde edilen gelirler,

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13- Defter tutma esasları;
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler


Dernek, İşletme Hesabına göre aşağıda yazılı defterleri tutar.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- , Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Dernek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir
Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Temsilcilik Açma

Madde 19- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Dernek Adına Sandık Kurulması

Madde -20 Dernek, elde edilen kârını üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.

Tüzük Değişikliği

Madde 21- Tüzük değişiklikleri genel kurulca yapılır. Genel kurulun Tüzük değişikliğine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı yapılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır
Genel Kurul Kararı İle Fesih

Madde 22- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı yapılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.


Fesih Halinde Tasfiye Şekli

Madde 23 - Tasfiyesi, Genel Kurulca görevlendirilecek heyet tarafından yapılır.

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, Mahkeme kararıyla aynı amaç doğrultusunda en fazla üyesi olan derneğe devredilir.
Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.
Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir dernek, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.


Hüküm Eksikliği


Madde 24 -Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Mesut ÇELİK
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Öner HASIRCIOĞLU                             Ferda ERDEM                                    R.Yalçın TUNÇEL
ÜYE                                                       ÜYE                                                   ÜYE


Vahap BARUTCU                                   M.Şevki ÜSTEM                                  Kemal ATAY
ÜYE                                                        ÜYE                                                    ÜYE