Burs

Burs


Burs başvuruları her yıl AĞUSTOS ayında yapılan bütçeye göre değerlendirilmektedir.

Bu sayfada bulunan Burs başvuru formunu  çıktı alıp doldurunuz ve formu MER-SER Otomotiv Tic. Aş., Havaalanı Yolu Serik Cad.Atan Depoları 24\K 07 230 Antalya adresine

Sayın Vahap Barutcu'ya Bizzati Teslim etmeniz gerekmektedir.

 

BURS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

MADDE 1: Bu yönetmenliğin amacı,kabiliyetli,çalışkan,sağlam karakterli ve ATATÜRK    ilkelerine bağlı gençlerin öğrenimleri süresince destek sağlamak maksadıyla ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ  DERNEĞİ  Tarafından burs verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

KAPSAM:

MADDE 2: Bu yönetmelik ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ ‘nin kendi kaynakları ile yapılacak bağışlardan saylayacağı burslardan yararlanacak öğrenim gören öğrencileri kapsar.

TANIMLAR:

MADDE 3: Yönetmelikte geçen,

a. “Dernek ” deyimi”,ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ   DERNEĞİ
b. “Dernek yönetimi” deyimi” ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ yönetim kurulu;
c. “Bursiyer ”deyimi”,DERNEK’TEN burs almaya hak kazanmış öğrenci”

İLKELER:

MADDE 4: Dernek'çe  verilecek bursların esasları aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

a. Öğrenim bursu,öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacını  güder,karşılığında bir hizmet ve geri ödeme mecburiyeti getirmez
b. İş bu yönetmeliğin amacına uygun olduğu takdirde; gerçek ve tüzel kişilerin burs bağışları da kabul  edilebilir.


BURSİYERLERİN SEÇİMİ, BURS TAHSİS KOŞULLARI İÇİN ESASLAR:

DEĞERLENDİREME:

MADDE 5  : Burs verilecek öğrencinin çalışkan ve başarılı ,yüksek karakterli,tutum ve davranışlarında ölçülü ve ATATÜRK  İlkelerine bağlı olması aranılan temel niteliklerdir.Bu niteliklerini belgelerle kanıtlayan öğrencilerin durumları Dernek Yönetimince saptanan kıstaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirilmelerde
a. Burs almaya hak kazana öğrencilerin okuduğu okul veya üniversitedeki başarı durumları,öğrencilerin ailesi ve kişisel konumları ile mali desteğe ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
b. Öğrencilerin öğrenim süresindeki tutum ve davranışları,başarı durumu,öğrenim yaptığı bilim dalı,lisans  bilgisi gibi hususlar değerlendirmede esas alınır Burslar için öğrenciler ile ayrıca mülakat  yapılır.
c. Burs alacak öğrencilerin İlköğretim, ortaöğretim (Meslek sanat Okulları) veya üniversite de  öğrenim görmesi gerekmektedir.

BURSLAR İÇİN GEÇERLİ PUAN,BURS, BURSİYER SAYISI VE UYGULANACAK KRİTERLERİN HAZIRLANMASI :

MADDE 6 : Burslar için her yıl bütçeye konulacak para miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.Her öğrenim  yılının ve burs faaliyetlerinin başlama tarihine uygun olarak bursiyer sayısı ve burs miktarı bursiyerler için değerlendirme kıstasları ve esasları bu yönetmelik ilkelerine uygun olarak Dernek Yönetimince saptanır ve başvuru için aranan koşullar EYLÜL ayında Dernek üyelerine ve burs alan öğrencilere duyurulur.

BAŞVURMA:

MADDE 7  : Burs için yapılan duyuruya uygun olan istekliler Dernek Sekreterliğinden sağlayacakları bilgi formunu doldurarak istenen belgeler ile birlikte Dernek Sekreterliğine gönderirler.Başvurma zamanı normal olarak 01.EYLÜL-30.EYLÜL tarihleri arasıdır.Üniversite öğrencileri için üniversitelerin açılış tarihlerine göre bu süre değiştirilebilir.Her yıl bu süre dışında yapılan başvurularla,noksan belge gönderenlerin veya durumları dernekçe yayınlanan Yönetmelik hükümlerine uymayanların başvuruları kabul edilmez.Dernek bunlara cevap vermek zorunda değildir.İlk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilirler.Bunların durumu ve sınıf geçme notu genel esaslar dahilinde değerlendirilir.

BİLDİRİM TETKİKİ :

MADDE 8  : Dernek Yönetimi gerek gördüğü hallerde öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir.Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir.

BURSİYERLERİN TESBİTİ VE BURSLARIN ÖDENMESİ:

MADDE 9  : Yönetim Kurulundan yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli belgeler istenir.Bursun kesin olarak tahsisi bu belgelerin tamamlanmasından sonra olur.Ve ödemeler aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır

a. Burs alan öğrencilere burs 9 (Dokuz) aylık olarak verilir.Bu nedenle normal olarak TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL aylarında burs ödenmez.Ancak öğretim kurumunun kararı ile öğrenimin bu aylarda da devamı veya bir aydan fazla süre ile kesilmesi halinde,burs ödemeleri öğrenim yapılan ayları kapsayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından ayarlanır.
b. Burs ödemeleri,bursiyerlerin vereceği banka hesaplarına her ayın ilk haftası yatırılır. İlk ve Ortaöğretim bursiyerlerine ait ödentileri Rehberlik Öğretmenleri kanalıyla da organize edilebilir.Bu hususta Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Komitesinin alacağı kararın Yönetim Kurulunca tasdiki gerekir.   

BURSUN DEVAMI İÇİ KOŞULLAR :

MADDE 10: Bursun devamı için bursiyerlerin öğreniminde başarılı olması ve tutum ve davranışlarının olumsuz bir gelişme göstermemesi gereklidir. Bu nedenle öğrenci Yönetim Kurulunun kendisinden istenen not sınıf geçme belgesi, takdir yazısı,ödül,ceza ve benzeri bilgi ve belgeleri ilgili makam ve kişilere imzalatarak her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğretim kurumundan alacağı belge ile kanıtlaması zorunludur.Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bursiyerin devam ettiği öğrenim kurumundan da bilgi isteyebilir.

BURSUN KESİLMESİ:

MADDE 11 : Bursiyerlerden,

a. Sınıfta kalanların,
b. Devam etmekte oldukları öğretim kurumunun öğretiminin başlamasını izleyen iki ay içinde bir üst sınıfa geçtiğini kanıtlayamayanların,
c. Okulu bırakanların,okulla ilişiği kesilenlerin,
d. Yönetim Kurulunun onayını almaksızın öğrenim kurumunu veya öğrenim dalını  değiştirenlerin,
e. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli Menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğrenim kurumu yetkili organlarının kararı   Veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların,
f. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların,öğretim kurumları yönetimince “Sürekli çıkarma”cezası verilenlerin,
g. Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların, tutukluluk halleri devam ettiği sürece,
h. Her ne sebeple olursa olsun Derneğe yanlış beyanda bulunanların,
i. Yönetim Kurulunca istenen belgelerin vermeyenlerin,
j. Öğrenimini geçici bir süre için öğrenim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların,

Burslarını kesilmesine Yönetim Kurulunca karar verilir.

Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek sebep ve faktörler de Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

İSTİSNAİ HALLER VE YENİDEN BURSA HAK KAZANMA:

MADDE 12 : Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi alanlar burslarını almaya  devam ederler.3 (ÜÇ) ayı geçen tedavi,istirahat veya hava değişimi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs ödenmesine ara verilir.Yönetim  Kurulu  başvuru halinde yeniden bir değerlendirme yaparak aşağıdaki hallerde de kesilen bursun devamına karar verebilir.

a. Bursiyere verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluk  halinin kaldırılarak okula   devam hakkı verilmesi,
b. Yalan beyanda bulunma durumları hariç bursun kesilmesini gerektiren diğer Sebenlerin ortadan Kalkması.


BURSLARIN BİTİMİ:

MADDE 13  : Burs alan öğecilerin bursları, öğrenimlerini tamamladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bursiyer mezuniyetini en geç bir ay içinde Derneğe bildirmek zorundadır.


VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

MADDE 14: Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci hayata atıldıktan sonra kendisine yapılan ödeme süresi kadar en az bir başka öğrenciye DERNEK aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.Aynı zamanda derneğimize doğal üye olma hakkını  kazanır.

BURSİYERİN İZLENMESİ:

MADDE 15: Yönetim Kurulu burs alan öğrencilerin durumlarını Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Komitesi vasıtası ile uygun göreceği vasıta ve usullerle izler ve denetler.Bu maksatla dernekçe istenen bilgiler ve düzenlenen formlar bursiyerler tarafından muntazam Derneğe gönderilir.Bursiyerlerin bu yönetmeliğe aykırı durumları tespit edildiği taktirde yapılacak uygulamaya Yönetim Kutulunca karar verilir.


YÜRÜRLÜK:

MADDE 16: İşbu Yönetmelik Derneğimizin 16./06../2008 Tarihli Genel Toplantısında üyelere sunulmuş olup üyelerin oy birliği ile kabulü üzerine yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmeliği ANTALYA LARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ  DERNEĞİ Yönetim Kurulu adına,Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Komitesi yürütür.

UYGULAMA

MADDE 17: Bu yönetmelik 16/06./ 2008 Çalışma Dönemi başından itibaren uygulanır.