Kaybettiklerimiz

 

Prof. Dr. METE SAVAREN

01.09.2015

 

 

 

 

Dt. MAHMUT KAMİL AKDEMİR

16.02.2016

 

 

 

 

Tahir G. HAMZAKADI
22.04.2016

 

 

 

 

Y.Ata KÜNER
19.01.2017

 

 

 

  EYÜP SAYDAM

09.09.2019